Select Page

Ondersteuningsteam

Zorg en begeleiding

Leerlingbegeleiding

De leerlingbegeleiding ligt in eerste instantie bij de mentoren. Maar er kunnen zich situaties voor doen die buiten de taken en competenties van de mentoren liggen. Dan zal de het ondersteuningsteam samen met de ondersteuningscoördinator het overnemen. Zij zullen proberen bij te dragen aan de oplossing van de problemen samen met de leerling en  – indien nodig – met ouders en / of externe instellingen. De school doet dit op basis van een ondersteuningsplan. Voor het jaarplan schoolondersteuning kun je contact opnemen met Gerda Reinten, ondersteuningscoördinator:

g.reinten@montessoriarnhem.nl

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De meldcode is dit jaar aangescherpt en vanuit Quadraam is er een nieuw protocol. Aan de hand van de meldcode wordt bepaald of, en wanneer, er een melding moet plaatsvinden bij Veilig thuis of dat de school zelf hulp kan bieden. De meldcode bestaat uit 5 stappen:

Breng signalen in kaart (stap 1) Overleg met deskundigen (stap 2) Gesprek met kind en ouders/verzorgers (stap 3) Wegen en beslissen (stap 4 en 5)

In de meldcode is een aandachtsfunctionaris aangewezen. Bij ons op school is dat de ondersteuningscoördinator, Gerda Reinten.

Hier vindt u het bijbehorende document.

Jeugdgezondheidszorg

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) helpt bij het gezond en veilig opgroeien van kinderen van 0 tot 18 jaar. Dit doet de JGZ op het consultatiebureau, op school en in de wijk. Iedere school heeft een eigen JGZ-team, bestaande uit een doktersassistent, een jeugdverpleegkundige en jeugdarts. Voor meer informatie:

 Info jeugdgezondheidszorg voor de schoolgids VO def.pdf

Zorgadviesteam

De school kent een zorgadviesteam (ZAT). Het ZAT is een groep deskundigen die zich één keer in de zes weken buigt over de problematiek van een aantal leerlingen. Wanneer een mentor grote problemen bij een leerling signaleert, maakt deze in overleg met de ondersteuningscoördinator en het team een actieplan. Als na verloop van tijd geen duidelijke verbetering te zien is, kan er in samenspraak met de ouders besloten worden de leerling te bespreken in het zorgteam. De ouders geven daarvoor schriftelijk hun toestemming.

Het ZAT formuleert een aantal adviezen. Deze worden met de mentor en de ouders besproken en aan de hand daarvan wordt een nieuw plan gemaakt met als doel de leerling te helpen en later te kijken of deze hulp het gewenste effect heeft. Het ZAT bestaat uit: de afdelingsleiders, pedagogisch conciërge, ondersteuningscoördinator, ambulant begeleider, de schoolarts, de ambtenaar schoolzaken van de gemeente Arnhem, een orthopedagoog en de wijkcoach.

Er is een ‘protocol Zorgadviesteam’ dat aan ouders wordt toegestuurd die met het ZAT te maken krijgen. Op aanvraag kan het ook naar andere ouders worden toegestuurd.

 

Passend onderwijs

Sinds 1 augustus 2014 geldt een nieuw stelsel voor passend onderwijs. Dit verplicht scholen een passende onderwijsplek te bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Leerlingen met een chronische ziekte, een handicap of een ontwikkelingsstoornis bij leren of gedrag hebben recht op een passende onderwijsplek. Dat kan in het speciaal onderwijs of met extra begeleiding op een gewone school. Onze school heeft daar het afgelopen jaren samen met de Quadraamscholen in het samenwerkingsverband SWV 25.06 vorm aan gegeven. 

Zo heeft iedere school een school-ondersteunings-profiel (SOP) opgesteld. Het SOP beschrijft de in de school aanwezige experts, voorzieningen, het gebouw en samenwerking met partners. Het geeft daarnaast ook aan wat de grenzen aan deze ondersteuningsmogelijkheden zijn en wat de ambities van de school op dit gebied zijn. Voor het School Ondersteunings Profiel (SOP) van Montessori College Arnhem zie de site van het Samenwerkingsverband:

http://swv2506.nl/onze-scholen/montessori-college-arnhem/

Voor passend onderwijs krijgen wij (beperkte) faciliteiten voor (ambulante) begeleiding. Deze zetten we in voor begeleiding, observaties, hulpvragen en coaching van het team in- en buiten de klas.  

Hoe ziet de ondersteuning eruit?

Er worden verschillende vormen van ondersteuning onderscheiden.

 1. Basisondersteuning

Deze is toegankelijk voor alle leerlingen zonder extra indicatie of toewijzing. Het is regulier ondersteuningsaanbod, geen individueel maatwerk. De mentor heeft de regie en overlegt met de ouders. Voorbeelden van basisondersteuning zijn; faalangstreductietraining, sociale vaardigheidstraining, mentoraat, decanaat, steunlessen rekenen-en of taallessen. De basisondersteuning wordt nog uitgebreid met ondersteuning op het gebied van dyscalculie.

1. Extra ondersteuning

Als een leerling niet genoeg heeft aan de basisondersteuning, dan kan hij/zij voor lichte ondersteuning in aanmerking komen. Na contact met ouders kan de mentor de leerling in het ondersteuningsteam of in het zorgadviesteam (ZAT) bespreken.

De school stelt een groepsplan of een individueel handelingsplan op met de leerling en ouders. In dit handelingsplan staat welke ondersteuning de leerling krijgt op de gebieden: aandacht, tijd, onderwijsmaterialen, expertise, ruimtelijke omgeving en samenwerking met andere instanties. 

De extra ondersteuning op school ziet er als volgt uit: 

> De ambulant begeleiders, die werkzaam zijn op Montessori College Arnhem, bieden hulp bij het begeleiding van leerlingen, het verrichten van onderzoek, maar ook coaching van docenten (individueel en binnen teams). De ambulant begeleiders maken ook deel uit van het begeleidingsteam van de Werkplaats, een vast opvangpunt in school.  

De Werkplaats

De Werkplaats is een opvangpunt voor leerlingen met een handelingsplan of ontwikkelingsplan. Deze leerlingen krijgen tijdelijk extra zorg en ondersteuning die ze nodig hebben. De Werkplaats is ook bedoeld voor leerlingen die tijdelijk in een rustige omgeving moeten werken: opvang door de leerlingbegeleider.

De Werkplaats is een apart lokaal waar leerlingen op vaste momenten (begin van de dag; tussenuren; pauzes) begeleiding krijgen op het gebied van studie, werkhouding en sociaal-emotionele ontwikkeling. De bedoeling is overigens dat zij zoveel mogelijk in de les (90%) zitten. Het werkplaatsteam verzorgt behalve de begeleiding ook de transfer naar de docent in de klas.

Voortgezet speciaal onderwijs

Als de bovengenoemde basis- en extra ondersteuning niet helpt, dan is verwijzing naar het voortgezet speciaal onderwijs mogelijk. De verwijzing loopt via het Samenwerkingsverband en gaat altijd in samenspraak met de ouders en de leerlingen.

Voor vragen over passend onderwijs kun je contact opnemen met:
Gerda Reinten 
ondersteuningscoördinator 
g.reinten@montessoriarnhem.nl