Select Page

Ouderparticipatie

Laat uw stem horen

Ouderparticipatie

Het bestuur dient bij het nemen van beleidsbeslissingen rekening te houden met de inbreng van de medezeggenschapsraad (MR). In dit overlegorgaan zitten ouders, leerlingen, onderwijzend en onderwijs ondersteunend personeel. Via de medezeggenschapsdeelraad van de opleiding kunnen ouders invloed uitoefenen op het beleid van de school.

Andere ouders zijn meer direct praktisch bij de school betrokken. Zo kunnen er ouders behulpzaam zijn bij de uitvoering van mentordagen, of een keuzecursus geven.

Natuurlijk is het alleen maar mogelijk om deze ouderparticipatie voort te zetten als ouders daaraan willen deelnemen. Als uw belangstelling is gewekt, kunt u contact opnemen met een van de afdelingsleiders.

Driehoek leerling, ouders en mentor

Om de leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden bij het leren en bij hun ontwikkeling, willen we een open en eerlijke communicatie binnen de driehoek leerling, school (mentor) en ouders. De driehoek is bij voorkeur gelijkzijdig en compact. Bovenaan staat de leerling, aan de voet van de driehoek zijn de mentor en de ouders. Het een staat niet los van het ander. Ieder heeft een eigen rol en verantwoordelijkheid, allen werken aan een goede relatie.

 • De leerling is in gesprek met de mentor (bijvoorbeeld in de les of in het individuele mentoruur).
 • De ouders zijn thuis in gesprek met hun kind.
 • De school (mentor) is in gesprek met de ouders (bijvoorbeeld op ouderavonden en rapportagegesprekken).

Ouders en mentor zijn partners in opvoeden en onderwijzen, zij zorgen voor een veilige omgeving. Ook de leerling heeft een taak in een goede communicatie. Vertrouwen, open communicatie en regelmatige informatie/contact zijn de basis voor een geslaagde samenwerking. Het ideaal is dat kind, ouder en mentor evenveel ruimte krijgt om een bijdrage te leveren, dat ieder elkaar goed genoeg kent om tot onderling vertrouwen en begrip te komen. De leerling kan zo gedijen in een veilige omgeving en naar zijn vermogens presteren. Wat telt is het resultaat voor uw kind!

De school wil de communicatie driehoek bevorderen via klankbordgroepen, ouderavonden, mentorgesprekken, rapportagegesprekken, zoals hierna beschreven.

Klankbordgroep eerste en tweede jaar; klankbordgroep tweefasen-vwo

Op school hebben we in de onderbouw een klankbordgroep bestaande uit ouders van het 1e en 2e jaar en de afdelingsleider onderbouw. De klankbordgroep komt drie keer per jaar bij elkaar. We bespreken de dagelijkse gang van zaken en ons onderwijs. Ook de nieuwe leerroute tweefasen-vwo heeft een klankbordgroep voor ouders. Meer informatie over klankbordgroepen krijgt u op de ouderavond.

 

Stichting Vrienden van Montessori College Arnhem
De kers op de taart

 

Wat is het doel ?

Scholen krijgen geld van de overheid om onderwijs te kunnen geven. De school kan daardoor o.a. docenten aanstellen, het gebouw onderhouden en materiaal kopen, dat nodig is om les te kunnen geven. Dat is structurele financiering van de school. Voor extra zaken is er ondermeer het geld van de Stichting Vrienden van Montessori College Arnhem (vvMCA). De stichting gebruikt het geld om dingen mogelijk te maken, die de school leuker maken en het onderwijs verbeteren: ‘De kers op de taart’.

Wie kunnen aanspraak maken op een financiële bijdrage?

Iedereen die werkt of leert op Montessori College Arnhem, kan een aanvraag bij de stichting indienen voor een financiële bijdrage. Ouders van leerlingen kunnen via de medezeggenschapsraad hun wensen en ideeën aangeven.

Hoe dien je een eigen ‘Kers’ in?

De aanvrager stuurt aan het bestuur een aanvraag met daarin een beknopte omschrijving van de activiteit en/of middelen en geeft een raming van de kosten. Een aanvraag kan schriftelijk of per e-mail gestuurd worden naar het bestuur van de stichting. Het e-mail adres is: vvhmca@gmail.com. Ook heeft de stichting een postvak in de docentenkamer.

aanvraag leerlingen.docx

aanvraag docenten personeel.docx

Welke ‘Kersen’ kan de stichting financieren?

Aanvragen moeten passen binnen de uitgangspunten van het Montessori onderwijs en voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • bestemd zijn voor zo veel mogelijk leerlingen
 • niet structureel van aard zijn

Voorbeelden uit het verleden van projecten die uit het fonds betaald zijn:

 • de aankleding van de aula
 • digitale schoolborden
 • het jubileumboek 50 jaar IVO en Montessori
 • extra muziekinstrumenten
 • de zeehondenexcursie op Ameland voor de derdejaars; bezoek musical London tweedejaars; sponsering waterflesjes; financiering theaterproject “Lana”
 • In schooljaar 2017-2018 hebben we twee projecten gefinancierd:
 • Een workshop in NEMO Amsterdam voor de 1e-jaars leerlingen in het kader van de Science Innovation Day
 • Het bezoek van de 1e-jaars leerlingen aan de Eusebiuskerk, inclusief een tochtje met de glazen lift.

Hoe beoordeelt de stichting een aanvraag voor een ‘Kers’?

Het bestuur bespreekt de aanvraag eerst zelf. Als het nodig blijkt, bespreekt het bestuur de aanvraag met de directie en vraagt –  indien nodig –  advies aan de MR. De uitgaven moeten passen binnen het beleid en visie van de school. Bij aanvragen van leerlingen zal het bestuur de leerlingen, indien zij dat willen, ondersteunen bij het maken van een plan en een begroting.

Hoe komt de stichting aan geld?

De stichting ontvangt een deel van de vrijwillige ouderbijdrage, € 5,- per gezin. Daarnaast zal de stichting bij iedere aanvraag proberen externe gelden te genereren, via sponsoren en/of fondsen.

Wie vormt het bestuur?

Het bestuur bestaat altijd uit ouders van leerlingen van Montessori College. Op dit moment zijn dat:

Saskia Pasman, voorzitter

Arja Dijkhout, penningmeester

Gabriëlle van Rossem, lid

Jacqueline Juffermans, lid

Aanvragen bij: vvhmca@gmail.com

Wat doet het bestuur?

Het bestuur past op de pot met geld. Mensen die daar iets van willen gebruiken doen bij het bestuur een aanvraag. Het bestuur kijkt of het doel van de aanvraag past binnen de geest van het Montessori-gedachtegoed. De statuten en een huishoudelijk reglement vormen hiervoor de leidraad. Het bestuur komt ongeveer 6 keer per jaar bijeen.