Select Page

Ziek melden,

Te laat komen en verzuim

Te laat komen

Te laat komen is storend voor docenten en medeleerlingen. Vaak gaat het om een paar minuten. Ga iets eerder van huis weg of neem een bus eerder.
Openbaar vervoer is alleen een excuus als er iets echt misgaat op het spoor of er een verkeersinfarct in de stad plaats vindt.

Als een leerling te laat komt krijgen ouders daarover een mail van school, zodat zij bij thuiskomst dit met hun kind kunnen bespreken.

Bij te laat komen meldt de leerling zich de volgende morgen om 08.00 uur bij de receptie, ook als de leerling het 1e uur vrij heeft.
Te laat komen telt ook mee als ongeoorloofd verzuim en zal door de leerplichtambtenaar meegenomen worden bij preventieve gesprekken en het nemen van maatregelen.

Ziekmelden op:

026-3209830

Als uw zoon/dochter ziek is, willen we graag dat u op de eerste dag van het verzuim tussen 8.00 en 8.30 uur contact opneemt met de receptie van de school: 026-3209830. Wij vragen dringend uw medewerking, omdat het ons veel onnodig administratief werk kost als een ziekmelding niet op de eerste dag binnenkomt.

 • Wanneer een leerling zich tijdens de lesdag ziek meldt, mag  hij /zij, na toestemming van de mentor, bij de receptie naar huis bellen. Als er geen contact met ouder(s)/verzorger(s) is geweest, blijft de leerling op school.
 • Wanneer een leerling weer beter is, neemt hij/zij het betermeldings-formulier, ondertekend door ouders/verzorgers (bij minderjarigheid van de leerling), mee en doet dit in de brievenbus tegenover de receptie. De leerling neemt uit  het bakje naast de brievenbus weer een nieuw betermeldings-formulier mee. U kunt het ook hier downloaden: jpg.
 • In het huidige systeem worden ziekmeldingen van vrijdag automatisch overgezet maar de maandag. Om aan en afwezigheid beter te kunnen monitoren gaan we dat veranderen. Ziekmeldingen worden na het weekend niet meer automatisch overgezet.
  Alle leerlingen zijn maandag beter. Dat betekent voor u dat als u uw kind ziek heeft gemeld en hij of zij is op maandag nog niet beter is u uw kind opnieuw ziek moet melden. Mocht u nog vragen hierover hebben kunt me bellen of mailen. Tom van Berkel (pedagogisch concierge); t.berkel@montessoriarnhem.nl

Kort verzuim melden: 

Daar waar mogelijk dringen we als school aan op het maken van afspraken met tand-, huisarts, orthodontist of andere (medisch) specialist buiten schooltijden. Daar waar dat niet lukt verzoeken we u als ouder/verzorger een door u ondertekend briefje mee te geven aan uw kind. Op het briefje moet duidelijk vermeld staan het wat,  waar, wanneer (datum en tijd(sduur)) en eventueel waarom. Het briefje moet minimaal één dag van tevoren worden ingeleverd bij de receptie. De receptie zorgt voor verwerking en registratie in de systemen.

Kan een leerling niet deelnemen aan de les lichamelijke opvoeding, ook dan dienen de ouder(s)/verzorger(s) vooraf middels een briefje de gymleerkracht hiervan op de hoogte te stellen (en niet de mentor of de administratie).

Als de leerling op doktersadvies langdurig niet mee mag doen met lichamelijke opvoeding, dient de leerling een schriftelijke verklaring  in te leveren bij de schoolleiding.

Bij (fysio)therapeutische behandeling graag een schriftelijke verklaring (van de fysiotherapeut) omtrent de te verwachten duur van de behandeling.

Maatregelen bij ziekteverzuim

 • Als de leerling vaker dan vier maal ziek is gemeld in twaalf schoolweken of vanaf de zevende dag aaneengesloten, dan volgt een consult bij de schoolarts.
 • De ondersteuningscoördinator meldt (op aangeven van de mentor) de leerling aan bij de schoolarts
 • ouder(s)/verzorger(s) worden geïnformeerd door de mentor

De leerling met ziekteverzuim wordt door de ondersteuningscoördinator aangemeld bij de leerplichtambtenaar als:

 • de leerling altijd op een bepaalde dag ziek wordt gemeld,
 • de leerling buiten school gesignaleerd wordt zonder ziekteverschijnselen.
 • de leerling niet meer gemotiveerd is voor school.