Select Page

Tevredenheid

Resultaten en klachten

Klachtentrajecten

In de praktijk blijkt dat er grofweg twee soorten klachten zijn: klachten over schoolorganisatorische zaken en klachten over machtsmisbruik. Dit onderscheid is van belang, omdat het omgaan met een klacht verschilt naar de aard van de klacht.

Klachten over schoolorganisatorische zaken gaan bijvoorbeeld over beoordeling, begeleiding, aanpak in de klas of veiligheid in het gebouw.
In eerste instantie zult u dit proberen op te lossen samen met de persoon of de verantwoordelijke in kwestie.
Komt u er samen niet uit, dan kunt u daarvoor terecht bij de afdelingsleider of de directeur. Deze zal dan met u en /of uw kind zoeken naar mogelijke oplossingen. Wij verzoeken de klacht schriftelijk te formuleren en op te sturen aan de schoolleiding.

Indien onze school niet naar wens omgaat met de klacht, kunt u contact opnemen met mevrouw Nicole Broekhuis, onze externe, onafhankelijke vertrouwenspersoon of met de Landelijke Klachtencommissie voor open­baar en algemeen toegankelijk onderwijs.

Landelijke Klachtencommissie
Postbus 162
3440 AD Woerden
0348-405245
www.onderwijsgeschillen.nl

Klachten over machtsmisbruik gaan over seksuele intimidatie, discriminatie, agressie en geweld. Bij (vermoeden van) machtsmisbruik kan het effect op degene die het overkomt aanzienlijk zijn en is het vaak niet mogelijk of wenselijk met de aangeklaagde persoon of personen de klacht eerst te bespreken.

In zo’n geval richt u of uw kind zich rechtstreeks tot de contactpersonen: Paulien Vos en Tobias Klutman. Deze zal dan samen met u en/of uw kind bespreken hoe dit probleem of deze klacht het beste kan worden aangepakt.

Als het nodig blijkt om verdere stappen te ondernemen, verwijst de interne contactpersoon door naar de externe vertrouwenspersoon. Deze vertrouwenspersoon is onafhankelijk en kan u verder helpen bij het zoeken naar de beste oplossing of de beste weg.
U en uw kind kunnen ook rechtstreeks contact opnemen met de externe vertrouwens­persoon Nicoline Broekhuis. 

Voor klachten over machtsmisbruik kunt u zich richten tot :

De vertrouwenspersonen:

Paulien Vos
p.vos@montessoriarnhem.nl

Tobias Klutman
t.klutman@montessoriarnhem.nl

De externe vertrouwenspersoon:

Nicoline Broekhuis

n.broekhuis@outlook.com