Select Page

Financiën

kosten en ouderbijdrage

Boeken en andere benodigdheden

Vanaf 2018-2019 is OsingadeJong de leverancier van boeken op het MCA.
Voor de zomervakantie wordt de leerling per brief geïnformeerd over de wijze waarop hij/zij kan bestellen via www.osingadejong.nl. De leerling heeft een schoolcode en een leerlingnummer nodig. De schoolcode is MCA 18Q. Het leerlingnummer krijgt de leerling van school en staat ook in de brief die de leerling van OsingedeJong krijgt.

Heeft uw zoon/dochter op 1 juli nog geen brief ontvangen, neemt u dan contact op met OsingadeJong via OsingadeJong.nl. Als de leerling voor de zomervakantie bestelt, krijgt de leerling de boeken voor het nieuwe schooljaar naar het thuisadres opgestuurd. U ontvangt geen rekening voor de boeken. De school ontvangt per leerling een bedrag van de overheid waarmee de boeken worden betaald.

 

 • Welke leermiddelen zijn gratis?

  Kort samengevat: al het lesmateriaal waarvan een docent aangeeft dat de leerlingen dit in de les, in een studiehuis of thuis moeten gebruiken. Werkboeken en zelfgemaakt materiaal wordt door de vakdocent aan het begin van het jaar uitgedeeld en aan het eind van het jaar weer ingenomen.
   

 • Wat is niet gratis?

  Zaken die meerdere jaren meegaan of geen informatiedrager zijn, zoals, agenda, schriften, pennen, laptops, rekenmachine, sportkleding, usb-stick, atlas, woordenboeken, lees- en literatuurboeken, kosten van ICT applicaties, tekenmateriaal, tekendozen, schoolboeken die meerjarig door de leerling geraadpleegd worden.
   

 • Let op: u huurt de boeken/leermiddelen via van Osinga de Jong.

  De boeken zijn niet uw eigendom, maar van school; leerlingen/ouders blijven dus aansprakelijk voor beschadigingen aan de boeken/leermiddelen (die immers in bruikleen zijn). Eventuele schade zal Osinga de Jong rechtstreeks bij u in rekening gaan brengen.
   

 • Overige kosten.

  Over zaken die – naast de bij de firma Osinga de Jong te huren boeken – door ouders zelf dienen te worden aangeschaft vindt u de gegevens bij de informatie over de verschillende leerjaren.
  Let op de aanschaf van rekenmachines in het eerste jaar en in het vierde jaar havo via de firma Scheepstra. Zie de informatie in studiegids hoofdstuk 05 en 08

OUDERBIJDRAGE

Arnhem:                27 juni 2019
Betreft:                  Vrijwillige ouderbijdrage

Geachte ouder(s) / verzorger(s),

Hierbij wil ik u op de hoogte brengen van de financiële bijdragen waarmee u komend schooljaar te maken krijgt. Het betreft:

De vrijwillige ouderbijdrage

De ouderbijdrage die wij u in rekening brengen is bedoeld voor activiteiten en diensten die niet binnen de exploitatie vallen. Dat betekent dat we daar geen geld voor krijgen via het ministerie. Voor de sfeer op school en de kwaliteit van ons Montessori onderwijs zijn deze activiteiten en diensten onontbeerlijk.

Zonder de ouderbijdrage kunnen deze zaken niet georganiseerd en aangeboden worden.

Dat is strijdig met onze en – naar ik aanneem – ook uw visie op een brede ontwikkeling van leerlingen.

Excursies binnen en buiten de ouderbijdrage

De kleine excursies die binnen het onderwijsprogramma vallen zijn opgenomen in de ouderbijdrage. Grote excursies in de onder- en bovenbouw brengen wij u apart in rekening.

Zie de toelichting bij deze brief voor verdere informatie.

Betalingswijze:

De vrijwillige ouderbijdrage is in schooljaar 2019 – 2020

Onderbouw (jaar 1 en 2): €255,-
Bovenbouw (jaar 3,4 en 5): €275,-

U wordt verzocht het bedrag over te maken via ons betaalsysteem. Onze school werkt met een digitaal betalingssysteem voor het verwerken van uw betalingen aan de school. Dit geeft u de mogelijkheid om direct betalingen via iDEAL af te handelen.
Dit digitaal betalingssysteem heet ‘Schoolloket’ en de werkwijze is als volgt:

In plaats van een brief en factuur via de post, ontvangt u een e-mail. Daarin staat een link naar de Schoolloket site. Nadat u uw wachtwoord heeft ingesteld, kunt u in de webwinkel zien welke zaken er betaald moeten worden. U kunt dan direct via iDEAL uw betaling verrichten.

U krijgt een eigen inlog toegestuurd. U kunt dan precies zien wat u verschuldigd bent en hoe u kunt betalen. U kunt inloggen op:

https://quadraam.school-loket.nl/montessoriarnhem/

Op Schoolloket staat ook de kwijtscheldings- en reductieregeling. Als u in termijnen wilt betalen, kan dat ook. Op Schoolloket staat aangegeven hoe.
In de toelichting bij deze brief staat informatie over de kwijtscheldings- en reductieregeling, en over de betaling in termijnen.

De oudergeleding van de Medezeggenschapsraad beoordeelt ieder jaar de vrijwillige ouderbijdrage en verleent daar haar instemming aan. Daarmee borgen wij de hoogte en de besteding van de bijdrage.

Indien u de kosten echt niet kunt dragen, wilt u dan in het nieuwe schooljaar contact opnemen met Marion Jansen (m.jansen@montessoriarnhem.nl) om de mogelijkheden te bespreken. Marion is aanwezig maandag tot en met donderdag. Op deze dagen is Marion ook te bereiken voor andere vragen over de ouderbijdrage en Schoolloket.

Ik vertrouw  erop dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,                      

Sander Luttje,
directeur Montessori
College Arnhem

Bijlage:  toelichting van de vrijwillige ouderbijdrage 2019-2020

DE WET STUDIEFINANCIERING

Het nieuwe stelsel van studiefinanciering is vanaf het studiejaar 2015-2016 ingegaan.
Kort gezegd houdt de regeling het volgende in:

MBO’ers: basisbeurs blijft

De studiefinanciering voor mbo’ers verandert niet. De basisbeurs blijft in het mbo bestaan. Wel krijgen mbo’ers die jonger zijn dan 18 jaar ook recht op een studenten-reisproduct. Deze verandering gaat in 2017 in.

HBO en universiteit: basisbeurs verdwenen

Per 1 september 2015 geldt voor studenten aan hbo en universiteit een nieuw stelsel van studiefinanciering. Vanaf dat moment is de basisbeurs verdwenen. In plaats hiervan kunnen studenten per maand maximaal circa € 1.016,- lenen. Je bepaalt zelf hoeveel je leent voor je levensonderhoud en collegegeld.

Het bedrag van € 1.016,- is inclusief een eventuele aanvullende beurs. Kinderen van minder draagkrachtige ouders krijgen een aanvullende beurs van maximaal € 378,-. De aanvullende beurs wordt een gift als je binnen 10 jaar je diploma haalt. De verplichte aflosfase gaat van 15 naar 35 jaar.

Ook maatregelen voor iedereen

De nieuwe vorm van studiefinanciering is onderdeel van een pakket aan maatregelen. Er zijn ook maatregelen die niet alleen voor nieuwe studenten gelden, maar voor álle studenten met studiefinanciering.

Voor meer informatie over de nieuwe studiefinanciering: http://www.duo.nl/particulieren/studievoorschot/default.asp  

U kunt ook contact opnemen met de DUO-Informatie Beheer Groep (050-5999999 of 050-5997755) of kijken op de website van de DUO-IB-groep:  https://duo.nl/particulieren/

Wat kost studeren?

In het volgende filmpje van Elsevier wordt het nieuwe leenstelsel voor studenten in twee minuten uitgelegd:
https://www.youtube.com/watch?v=wkrmWp_74kI

Schoolkostenregeling gemeente Arnhem

Naar school gaan kost geld. Voor ouders met een minimum inkomen kunnen die kosten behoorlijk oplopen. Voor deze ouders kent de gemeente Arnhem een financiële tegemoetkoming in de kosten voor de (niet wettelijk verplichte) ouderbijdrage (zie hierboven) en in de kosten voor ‘n eendaags schoolreisje binnen Nederland. U moet wel in het bezit zijn van een Arnhem Card.

Voor meer informatie over deze schoolkostenregeling kunnen ouders terecht bij de gemeente Arnhem  schoolkosten@arnhem.nl of op www.arnhem.nl of 0900-1809 (lokaaltarief).

Stichting leergeld Arnhem

Bij de Stichting Leergeld Arnhem kunnen gezinnen met onvoldoende financiele middelen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een computer, fiets of een bijdrage aan schoolkampen.Komt u niet meer in aanmerking voor een Arnhem Card, dan kunt u ook voor sport en cultuur een bijdrage vragen bij de Stichting.

Adres
Verlengde Hoflaan 72
6822 ED Arnhem
026-4455572
info@leergeldarnhem.nl
www.leergeldarnhem.nl

Verzekering

Voor alle leerlingen en medewerkers is een beperkte ongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering is een aanvullende verzekering: er wordt dus alleen vergoed waar u zelf niet tegen verzekerd bent.

De verzekering is geldig van één uur voor tot één uur na schooltijd. Binnen 24 uur na een ongeval moet de school een schadeformulier indienen en moeten alle gegevens op de administratie aanwezig zijn. (Materiële schade valt niet onder deze verzekering).

De administratie is met de afhandeling belast. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat u zelf voor ene klein bedrag per jaar nog een extra aanvullende verzekering afsluit voor met name diefstal of schade aan eigendommen (en ongevallen). U kunt deze bijvoorbeeld aanvragen bij Aon Verzekeringen via de link http://www.leerlingenverzekeringen.nl

Schade, diefstal of verlies

Voor beschadigingen, diefstal of verlies van eigendommen van leerlingen stelt de school zich niet aansprakelijk. Wij raden aan om fietsen altijd goed op slot te zetten en niets van waarde in tassen en jassen te laten zitten (zie ook onder kopje verzekering). Schade, veroorzaakt door leerlingen aan gebouw, inventaris of leermiddelen, verhalen wij op de veroorzaker.

Vervoer van leerlingen

Mocht tijdens schooltijd iets met een leerling gebeuren waarvoor deze naar het ziekenhuis moet en ouders zijn niet te bereiken, zal de school zorgen voor taxivervoer en een begeleider. De kosten van het vervoer zijn voor rekening van de ouders